තුරුසෙවන යට හිඳ ලියමි
9:33 PM | කතෘ: Lahiru Ruhunage
සම්මතයෙන් බැහැරව සිතන්නට යමක්