බෞද්ධ දින දර්ශනය සහ ඉපැරණි දින ක්‍රම පිළිබද විස්තරාත්මක ලිපියක් බලපොරොත්තුවන්න.