ඔබ ඔබමද ?
8:12 PM | කතෘ: Lahiru Ruhunageමොහොතකට නතරවන්න !
නිදහසේ සිතන්න
සිතට ඉඩ හරින්න

ඔබ සිටින්නේ කොහිද?
ඔබ මෙහි කුමක් කරන්නෙහිද?
ඔබට ඔබ ආදරේද?

ඔබම සිතන්න

ඔබ යන්නේ කොහිද?
ඔබ නතරවන්නේ කොහිද?
ඔබත් එක් වහලෙක් පමණද?

ඔබට ඔබ පමණය
මට මා පමණය
ඔබ ඔබම වන්න !මෙම ලිපිය පළ කොට ඇත්තේ 8:12 PM , , යන මූලික පද සමගය. ඔබට මෙම ලිපියට ලැබෙන ප්‍රතිචාර RSS 2.0 හරහා ලබාගත හැක.ඔබට මේ සදහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම හෝ ඔබගේ වෙබ් අඩවියක් හරහා සම්බන්ධ විය හැක.

0 comments: