බෞද්ධ දින දර්ශනය සහ ඉපැරණි දින ක්‍රම පිළිබද විස්තරාත්මක ලිපියක් බලපොරොත්තුවන්න.
|
මෙම ලිපිය පළ කොට ඇත්තේ 5:26 AM යන මූලික පද සමගය. ඔබට මෙම ලිපියට ලැබෙන ප්‍රතිචාර RSS 2.0 හරහා ලබාගත හැක.ඔබට මේ සදහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම හෝ ඔබගේ වෙබ් අඩවියක් හරහා සම්බන්ධ විය හැක.

0 comments: